Posted by: ramrajya | December 11, 2007

Whether You Want TamilNadu Govt Free Colour T.V.?

îIöè ÜóC¡ Þôõê èô˜ ®.M «õ‡´ñ£ ?  

2006‹ ݇´ «î˜îL™ ªõŸP ªðŸø F.º.è. îù¶ «î˜î™ õ£‚°ÁFò£è ®.M. Þ™ô£îõ˜èÀ‚° èô˜ ®.M. ªè£´Š«ð£‹ â¡Á ªê£™LJ¼‰î£˜èœ. ªê¡¬ù àœO†ì ïèóŠ¹øƒèO™ 15 êîiî‹ «ð˜î£¡ ®M. Þ™ô£ñ™ Þ¼‚A¡øù˜. ñŸøõ˜èœ î£ƒèœ Þôõêñ£è ªðŸø ®.M¬ò îóè˜èOì‹ 1500 Ï𣌂° MŸÁ M´A¡øù˜. ªõOñ£GôƒèO™ Þ‰î ®M¬ò îóè˜èœ ÜFè M¬ô‚° MŸÁ M´A¡øù˜.Þ¶ ðŸPò ªêŒFè¬÷ Fùñô˜ ðˆFK¬è ¹¬èŠðì Ýî£óˆ¶ì¡ ªõOJ†´ Þ¼‰î¶. Ü‰î ªêŒFè¬÷, àƒèœ  𣘬õ‚° ¬õˆ¶œ«÷£‹.Þ‰î îóA™ ß´ð†´œ÷õ˜èœ ò£˜ â¡ð¬î ݇ìõ¡î£¡ ÜPõ£˜. 

dinamalar.jpg

 dinamalar-1.jpg

                              

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: